Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt en welke de preventietaken hij uitvoert. Daarnaast moet iedere werkgever één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwijzen.

De opleiding tot preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). Het bijbehorende Plan van Aanpak en de Arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de opleiding.

De opleiding beslaat in het totaal drie taakgebieden:

  • Het meewerken aan het opstellen van een RI&E
  • Het samenwerken met en adviseren van de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers
Het uitvoeren van Arbo-maatregelen


Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

Duur opleiding
1 dag.

Eindtermen

Na het volgen van de cursus kan de cursist omschrijven:

  • wat de relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken betekenen
  • wat de relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker betekenen
  • aan welke eisen een RIE en een plan van aanpak moeten voldoen
  • welke rol de medezeggenschap heeft met betrekking tot de deskundige bijstand op het gebied van bescherming en preventie
  • welke rol en positie een preventiemedewerker in een bedrijf kan innemen
  • welke uitvoerende en coördinerende taken kunnen behoren tot het takenpakket van een preventiemedewerker
  • welke stappen er kunnen worden gezet bij het uitvoeren van Arbomaatregelen