Privacy en Voorwaarden

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen, gevestigd aan Punterweg 60, 6222 NW Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boileau Brandbeveiliging en opleidingen
Internet: https/www.boileau.nl
Punterweg 60
6222 NW Maastricht
Telefoon 043-3642885
info@boileau.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om u een offerte te kunnen maken
- Voor het uitvoeren van uw opdracht
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen bv) tussen zit. Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Ignis: Projectbeheer.
Exact: Administratie.
Excel: Gegevensbeheer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriee╠łn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:
> 7 jaar t.b.v. de administratie Personalia Adres Enzovoort
> 2 jaar t.b.v. certificeringsdoeleinden
> 7 jaar t.b.v. de administratie
> 2 jaar t.b.v. historie

Delen van persoonsgegevens met derden:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Boileau Brandbeveiliging, Punterweg 56-60, 6222 NW Maastricht www.boileau.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zie cookie verklaring hiervoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boileau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boileau.nl